Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Pile

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr czynności sprawdzających

Rejestr odmów wszczęć

Rejestr korespondencji wpływającej z Prokuratury rejonowej

Rejestr korespondencji wychodzącej do Prokuratury Rejonowej

Księga dowodów rzeczowych

Skorowidz podejrzanych

Skorowidz pokrzywdzonych

Dziennik korespondencyjny

Dziennik przepisów

Dziennik korespondencji wpływającej

Dziennik korespondencji wychodzącej

Rejestr pieczątek i referentek

Dziennik podawczy Mrd 5

Dziennik podawczy aktów oskarżenia

Książka konwojów

Rejestr delegacji

Ewidencja  wyjść

Lista obecności

 

Wydział dw. Z Przestępczościa Gospodarczą

Dziennki korespondencyjny

Rejestr korespondencji wpływającej i wypływającej

Rejestr Śledztw i dochodzeń

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia

Rejestr KSIP i Stp

Rejestr KSIP

Rejestr ekspertyz biegłych

Rejestr wyjazdów służbowych

Dziennik przepisów KPP Piła, KGP, mswia

Lista obecności

Rejestr kluczy wydanych

Rejestr kluczy stanowiska ODN

Książka wyjść

Rejestr telefonów komórkowych

Skorowidz podejrzanych

Skorowidz spraw

Wykaz pieczęci i stępli

Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich

Rejestr prokuratury wychodzącej

Protokolarz odpraw i narad

 

Wydział kryminalny

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

Dziennik korespondencyjny

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencji wychodzącej

Dziennik ewidencji wydanych  materiałów kancelaryjnych

Dziennik przepisów

Protololarz odpraw i narad

 

Wydział Prewencji

Rejestr korespondencji wychodzącej

Rejestr korespondencji wpływającej

Skorowidz

Dziennik korespondencji sekretariatu

Delegacje

Lista obecności

Książka wyjść

Grafiki służb kontrolnych

Dziennik przepisów

Protokolarz z odpraw i narad służbowych

 

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

Dziennik korespondencji wpływającej

Dziennik korespondencyjny sekretariatu

Dziennik podawczy do przepisów

Dziennik podawczy do dokumentów niejawnych

Książka doręczeń

Dziennik przepisów KPP w Pile

Dziennik przepisów KGP

Dziennik przepisów mswia

Dziennik przepisów KWP w Poznaniu

Dziennik przepisów KWP w Poznaniu i  Komendanta Szkoły Policji w Pile

Ewidencja urlopów i zwolnien lekarskich

Ksiązka wyjść

Lista obecności

Ewidencja poczty wychodzącej i wpływającej

Rejestr rozkazów personalnych

Rejestr zwolnień, przyjęć, przybyć i ubyć

Dziennik ewidencji policjantów i pracowników policji (mężczyzn)przyjętych lub   zwolnionych w KPP Piła

 

Wydział Ruchu Drogowego

Lista obecności

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr korespondencji wychodzącej

Dziennik korespondencji

Ksiązka wyjść

Rejestr zawiadomień do Ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego

Rejestr kancelaryjny w spr. Ewidencji ukaranych kierowców (Prd5)

Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców (wyroki sadowe)

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr usuniętych pojazdów

Rejestr alkosensorów

Rejestr wideoradaru

Rejestr fotoradarów

Rejestr sporządzonych protokołów z przeprowadzonej kontroli drogowej

Rejestr decyzji administracyjnych dotyczących transportu drogowego

Rejestr pobrania broni

Rejestr opiniowanych projektów organizacji ruchu

Książka pracy patroli WRD

Rejestr mandatów

Rejestr kart Prd 5

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr wydanych notatników służbowych

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Dziennik korespondencyjny dok. Niejawnych

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów

Książka doręczeń dokumentów niejawnych

Dziennik podawczy

Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych

Zeszyt kontroli ruchu osobowego

Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów i wypisów

Dziennik przepisów

Wykazy przesyłek nadanych

Rejestr wydanych upoważnień do potwierdzenia zgodności z oryginałem

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Rejestr akt postępowań sprawdzających

Rejestr sprawdzeń

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Ksiązka wyjść

Rejestr delegacji

Lista obecności

Rejestrprzesyłek poleconych

Pocztowa ksiązka nadawcza

Rejestr użytkowników poczty specjalnej

Rejestr upoważnień do odbioru dowodów osobistych

Rejestr przychodów pakietów paszportowych

Rejestr upoważnień Instytucji do odbioru materiałów niejawnych

Dziennik korespondencyjny jawny

Książka doręczeń

Ksiązka narad i odpraw

Dziennik przepisów

Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich

Skorowidz do dziennika korespondencyjnego

 

KP Wyrzysk

Rejestr śledztw i dochodzeń

Dziennik korespondencyjny

Skorowidz do dziennika

Rejestr praw jazdy

Rejestr dowodów rejestracyjnych

Rejestr korespondencji wpływającej

Rejestr postępowań sprawdzających

Dziennik podawczy

Książka doręczeń do Prokuratury

Rejestr kart Mrd 5

Ksiązka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr interwencji

Ksiązka służby

Ksiązka broni

Ksiązka dyspozytora

Zeszyt kontroli

Rejestr notatników służbowych

Rejestr spraw o wykroczenie

Książka wyjść

Dziennik korespondencyjny dokumentów niejawnych

Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów niejawnych

Dziennik przepisów niejawnych

Dziennik podawczy do dokumentów niejawnych

Rejestr niebieskich kart

Rejestr teczek operacyjnych

 

PP Szydłowo

Ksiązka służby

Zeszyt odpraw do służby

Dziennik korespondencyjny

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr spraw o wykroczenie

Rejestr osób poszukiwanych

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia dochodzeń

Rejestr dowodów

Ksiązka doręczeń

Skorowidz zatrzymanych dokumentów

Rejestr broni

Lista obecności

 

PP Wysoka

Rejestr spraw przydzielonych policjantom "Dziennik korespondencji"

Książka służby

Książka odpraw do służby

Grafik służby

Zeszyt rozliczeń policjantów

Ewidencja wyników pracy policjantów

Zeszyt przyjęć interesantów w sprawie uwag i wniosków dotyczących pracy policjantów

Książka dyspozytora

Książka kontroli pracy - radiowozu

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości "Alco-sensor IV CM"

Rejestr interwencji

Książka doręczeń

Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr spraw o wykroczenia

Skorowidz zatrzymanych dokumentów

Rejestr nadgodzin

Książka dozorów

Książka kontroli posterunku

Rejestr zawiadomień o uiszczeniu mandatu karnego

Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej

Dziennik przepisów

Dziennik podawczy

 

PP Białośliwie

Rejestr dochodzeń i śledztw

Rejestr postępowan sprawdzających i odmów wszczęcia postępowan przygotowawczych

Dziennik korespondencyjny

Skorowidz zatrzymanych dokumentów

Rejestr spraw o wykroczenie

Rejestr korespondencji wychodzącej

Rejestr korespondencji wpływające- dziennik przepisów

 

PP Łożenica

Lista obecności

Rejestr zawiodomień o uiszczeniu mandatów

Książka odpraw

Książka odpraw służby  oraz zadań doraźnych

Książka słuzby w patrolach, obchodach i na posterunkach

Książka dyspozytora

Rejestr zgłoszeń i wykonań interwencji

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr czynnosci sprawdzających

Rejestr dozoru Policji

Rejestr śledztw i dochodzeń

Książka doręczeń

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

 

Kaczory

Rejestr spraw o wykroczenia

Rejestr osób poszukiwanych

Skorowidz zatrzymanych dokumentów

Rejestr interwencji Policji

Zeszyt nadgodzin

Rejestr zawiadomień o uiszczeniu mandatu karnego

Książka odpraw służby

Książka kontroli

Książka wyjść

Zeszyt przyjęć interesantów

Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkowej

Dziennik Korespondencji

Książka doręczeń

Rejestr dozoru Policji

Dziennik telegramów wpływających

Dziennik telegramów wychodzących

Książka służby

Rejestr śledztw i dochodzeń

Rejestr RCS

Książka odpraw służby

Rejestr potwierdzeń zgłoszenia się tymczasowo aresztowanych

Książka wydania broni

Książka dyspozytora

 

PP Ujście

Rejesrt Wykroczeń

Rejestr osób poszukiwanych

Rejestr interwencji

Rejestr nadgodzin

Książka odpraw

Książka kontroli

Zeszyt przyjęć interesantów

Ksiażka ewidencji sprzętu

Rejestr dozoru Policji

Dziennik telegramów

Książka służby

Rejestr RSD

Zeszyt odpraw

Książka wydania broni

Ksiazka kontroli broni

Ksiazka dyspozytora

Rejestr użycia alkomatu

Rejestr notatników służbowych

Rejestr Niebieskich kart

Lista obecności

 

Metryczka

Data publikacji : 22.06.2009
Data modyfikacji : 12.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojciechowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojciechowski KPP Piła
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Wojciechowski
do góry